Mažųjų bendrijų mokesčiai ir įmokos

I. Mažosios bendrijos nario mokami mokesčiai ir įmokos

Nuo 2014 m. apskaičiuojant ir deklaruojant pajamas iš paskirstytojo pelno taikomas 15 proc. tarifas.

Mokesčiai ir įmokos mokami nuo mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos:
Pensijų valstybinio socialinio draudimo įmoka (VSD) – 26,3 proc.
Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi mažųjų bendrijų nariai privalomai yra draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, gavę VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas pajamas, kurios deklaruojamos VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.
Nuo mažosios bendrijos vadovo pajamų, gaunamų pagal civilinę (paslaugų) sutartį, VSD ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos neskaičiuojamos.
Pagal VSD įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalis mažosios bendrijos VSD ir PSD įmokas moka už bendrijų narius ir šios įmokos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Mažosios bendrijos nario VSD įmokų bazę, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, sudaro mažosios bendrijos išsiimama mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ir kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per metus (2013 m. - 71424 Lt), o per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma per mėnesį (2013 m. - 5952 Lt).
Tais atvejais, kai mažosios bendrijos narys per kalendorinį mėnesį išsiima iš mažosios bendrijos asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais, mažoji bendrija privalo sumokėti 26,3 proc. dydžio mažosios bendrijos nario VSD įmokas, kurios turi būti sumokėtos ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Sveikatos draudimo įmoka (PSD) – 9 proc. Pagal Socialinio draudimo (SD) įstatymo 17 straipsnio 6 dalį, 18 straipsnio 2 ir 3 dalis mažosios bendrijos už mažųjų bendrijų narius moka 9 procentų dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų VSD įmokos. Ši įmoka mokama kartą per mėnesį nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos. PSD įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (5952 Lt), o šių įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (71424 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui. Daugiau informacijos: http://www.sodra.lt/index.php?cid=22616.

Tais atvejais, kai Mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją arba neišsiima asmeniniams poreikiams pinigų, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, Mažosios bendrijos nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio įmokas (90 Lt per mėn.).
 

Papildoma informacija dėl VSD įmokų nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. turėjo įsigalioti 2011 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 7, 8, 16, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 160-7561) 2 straipsnio 3 dalies nuostatos (susiję pakeitimai Nr. XI-2175, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4349 (2012-07-14)), kurios numato, kad mažųjų bendrijų nariams bus privaloma mokėti VSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (MMA).

Lietuvos Respublikos Seime 2013 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 7, 8, 16, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-727, kuriuo nukeliama naujos VSD imokų tvarkos įsigaliojimas iki 2015 m. sausio 1 d.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15 proc. nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

II. Mažosios bendrijos įmonės mokesčiai

Pelno mokestis – 15 proc. Lengvata - 5 procentų pelno mokesčio tarifas taikomas tada, kai darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, bet jeigu tas pats asmuo yra dviejų mažųjų bendrijų savininkas, jam lengvatos netaikomos. Ji taip pat nebūtų taikoma, jeigu dviejų mažųjų bendrijų nariais, kurie turi daugiau nei pusę balsų, būtų tie patys asmenys.

PVM mokestis. PVM mokėtoju registruotis privalo jeigu atlygis už patiektas prekes (suteiktas paslaugas) šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių didesnis nei 155 000 Lt., taip pat jeigu iš kitos valstybės narės įsigyja  prekių daugiau nei už 35 000 LT per kalendorinius metus.

Kada MB naudinga tapti PVM mokėtoju?
Tapti PVM mokėtoju gali būti naudinga, jeigu pagrindiniai prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai, turintys teisę į PVM atskaitą. Tuomet pirkėjams pardavimo PVM apskaičiavimas problemų nekels, o mažoji bendrija galės susigrąžinti PVM už savo sąnaudas. Registruotis PVM mokėtoju naudinga ir tiems verslo subjektams, kurie eksportuoja prekes į trečiąsias šalis ar tiekia jas į kitas Europos Sąjungos šalis nares. Taip pat jeigu iš kitos valstybės narės įsigyja prekių daugiau nei už 35 000 Lt, nes tokiu atveju atsiras ne tik prievolė apskaičiuoti PVM ir sumokėti jį į biudžetą, bet įsigyjamas prekes kitos valstybės narės pardavėjas apmokestins taikydamas toje valstybėje narėje nustatytą PVM tarifą.
 

III. Mažosios bendrijos vadovo pagal paslaugų sutartį mokami mokesčiai.

Mažosios bendrijos vadovo (nuolatinio Lietuvos gyventojo) nesančio mažosios bendrijos nariu pagal paslaugų sutartį gaunamas atlygis pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, nuo kurių mažoji bendrija privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 23 str. nustatytais terminais sumokėti 15 proc. pajamų mokestį.
Mažosios bendrijos vadovo (nenuolatinio Lietuvos gyventojo) pagal paslaugų sutartį gautas atlygis pagal GPMĮ 5 str. nuostatas nėra pajamų mokesčio objektas.
 

VSD klausimais konsultuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra) tel. 1883, PSD klausimais konsultuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK prie SAM) tel. 8 700 88 888, mokesčių klausimais konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) tel. 1882.

Paskutinį kartą redaguotas: 2014-08-21